divendres, 5 de febrer de 2016

Contracte de relleu de tècnic/a superior de seguretat en edificis i instal·lacions

La Sandra de Recursos humans de la Universitat de Barcelona  m’ha fet arribar aquesta oferta.

Cal tenir la titulació de Tècnic Superior en prevenció de riscos Laborals, almenys amb l’especialitat de seguretat laboral.

El termini per aplicar finalitza dilluns dia 8 de febrer.

Podeu consultar l’anunci complert i descarregar el formulari de sol·licitud

Missió:

Dur a terme les activitats preventives en matèria de seguretat en edificis i instal·lacions, d'acord amb la normativa vigent i les directrius definides pel lloc de comandament, amb l'objectiu d'oferir el millor servei.

Funcions:
  • Col·laborar en la implantació del Pla de prevenció de la UB que permeti la integració i promoció de l’activitat preventiva en aquesta. 
  • Elaborar i dur a terme el seguiment i control dels plans d’autoprotecció dels edificis i la seva revisió i actualització periòdica, tant en allò referit als documents escrits com a la documentació gràfica de suport (plànols de distribució, plànols “sou aquí”, etc.). 
  • Col·laborar en la implantació dels plans d’autoprotecció dels edificis mitjançant la planificació de les accions establertes per la normativa: formació general dels usuaris i específica dels membres dels equips d’intervenció que constitueixen el personal assignat al pla, i realització dels simulacres d’emergència periòdics. 
  • Col·laborar amb els tècnics en prevenció de riscos laborals i altres unitats tècniques, per la realització d’avaluacions de risc estructural dels edificis i instal·lacions de la UB i en la implantació i aplicació de mesures preventives. 
  • Col·laborar amb els tècnics en prevenció de riscos laborals en les tasques de coordinació d’activitats empresarials amb les empreses alienes a la UB, específicament les relacionades amb el seu àmbit d’actuació. 
  • Promoure amb caràcter general la prevenció de riscos als edificis i instal·lacions de la UB i realitzar activitats de formació i informació als treballadors a tots els nivells, en les matèries pròpies de la seva especialitat. 
  • Elaborar, difondre, implementar i controlar els procediments de treball en matèria de seguretat en obres i instal·lacions, de forma coordinada amb altres unitats tècniques de la UB 
  • Assessorar i assistir al òrgans de govern, treballadors, representants del treballadors i òrgans de representació especialitzada en matèria de prevenció de riscos laborals en relació a la seguretat als edificis i instal·lacions de la UB. 
  • Elaborar estudis, informes i propostes que s’escaiguin en matèria de prevenció de riscos laborals als edificis i instal·lacions de la UB, incloent-hi els relatius a les actuacions necessàries per a l’adaptació dels edificis a la normativa vigent 
  • Dur a terme altres funcions de contingut assimilable a les anteriors quan s’escaigui