dilluns, 17 de febrer de 2014

7 becas de especialización en control analítico de productos objeto de comercio exterior

L'objectiu de les beques convocades és completar la capacitació professional de titulats universitaris superiors en disciplines relacionades amb el control analític i facilitar així la seva incorporació al mercat laboral, perquè aquest disposi d'especialistes en anàlisi de productes objecte de comerç exterior.

Els sol · licitants hauran de reunir els següents requisits abans que finalitzi el termini de presentació de les sol · licituds: 
a) Estar en possessió de la nacionalitat espanyola. 
b) Estar en possessió del títol de Grau o llicenciat en Ciències Químiques, Físiques, Biològiques, Farmàcia, Veterinària, Enginyeria Superior o qualsevol altra titulació universitària superior relacionada amb les Ciències experimentals. 

Cada beca estarà dotada amb una quantitat màxima de 14.819,52 euros anuals bruts, sent l'assignació mensual de 1.234,96 euros bruts.

Termini per sol·licitar: 24/02/2014

Convocatòria

Més beques, concursos i premis