dissabte, 22 de juny de 2013

Informe sectorial Smart Cities

Barcelona activa ha publicat un nou informe sectorial. Aquest cop analitza la situació actual i les tendenciès de futur del sector Smart Cities.

Informe sectorial Smart Cities
Trobareu també una descripció dels perfils generics que demana el sector i enllaços a fitxes ocupacionals especifiques